Projekta partnerorganizācijas

Projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” galvenie partneri:

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno 21 dalīborganizāciju un aizsargā profesionālo arodbiedrību biedru un darbinieku intereses nozaru un starpnozaru līmenī. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbības mērķis ir aizsargāt arodbiedrības biedru intereses. Galvenais darbības princips ir solidaritāte – kopīgi saskaņoti dalīborganizāciju pasākumi. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pārstāv biedru intereses un aizsargā viņu tiesības sociālajā un ekonomiskajā jomā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība darbojas Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē kopā ar Latvijas valdību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar sociālajiem partneriem ievēro sociālā dialoga principus. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība piedalās ekonomiskās un sociālās attīstības programmu izstrādē, likumprojektu izvērtēšanā, darba grupās par darba apstākļu uzlabošanu, algām, tarifu politiku, obligāto sociālo apdrošināšanu un sociālajām garantijām, veselības aprūpi, kā arī nodarbinātību, profesionālo izglītību un mūžizglītību.
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (LBNA)
Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas (EFBWW) un Pasaules būvniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) dalīborganizācija. Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība apvieno darbiniekus, kuri ir iesaistīti visā būvniecības procesā, sākot ar būvniecības plāna sagatavošanu, inženierzinātnisko izpēti, būvniecības projekta izstrādi, būvniecības darbiem un celtniecības produktu ražošanu, uzlabošanu, ekspluatāciju, atjaunošanu un demontāžu, kā arī citus, kuri brīvprātīgi ir to izvēlējušies, t.sk. studentus.Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība:

  • apvieno darba ņēmējus solidārai rīcībai;
  • slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām;
  • organizē biedru apmācību;
  • risina kolektīvos darba strīdus, pieņem lēmumus par streiku, piketu, ielu gājienu organizēšanu;
  • aizstāv savu biedru tiesības un intereses darba tiesiskajās attiecībās ar darba devējiem;
  • sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas darbiniekiem.
Latvijas meža nozares arodbiedrība (LMNA)
Latvijas meža nozares arodbiedrība ir neatkarīga, demokrātiska organizācija, kas pārstāv un aizstāv tās biedru – darbinieku darba un citas sociālās un ekonomiskās intereses. Latvijas meža nozares arodbiedrība apvieno darbiniekus, kuri strādā mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, papīra un celulozes ražošanas nozarēs.
Latvijas meža nozares arodbiedrība ir sociālais partneris un tās aktivitātes koncentrējas uz meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, ņemot vērā vides un sociālos apstākļus, līdzsvarojot darba devēju un darbinieku intereses darba attiecību attīstībā un veicinot maksimāli iespējamās pievienotās vērtības radīšanu katrā ražošanas posmā.
Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība (SMH-IS)
Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība ar šo nosaukumu pastāv kopš 1996.gada 11.aprīļa. Arodbiedrības dibināšana sākās 18.-19.gadsimtā, kad tika veidotas dažādas darba ņēmēju asociācijas, lai aizsargātu šo apvienību biedru intereses. Attīstoties šīm profesionālajām asociācijām, radās ideja par asociāciju un ar to saistītām darbībām darba tiesību aizstāvēšanai.
Mūsdienās Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība ir Horvātijas Autonomo arodbiedrību savienības dalīborganizācija un tajā ir aptuveni 12000 biedru. Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība ir pārstāvēta 154 uzņēmumos. Ir parakstīti 75 koplīgumi. Horvātijas metalurģijas arodbiedrība – Rūpniecības arodbiedrība ir Industriall Global Union dalīborganizācija. Horvātijas metalurģijas arodbiedrībai – Rūpniecības arodbiedrībai, pamatojoties uz Konstitūciju un Horvātijas Republikas likumiem, ir tiesības organizēt dažādu veidu industriālās darbības, tostarp streikus, lai īstenotu darba tiesības.
Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku apvienību federācija (ÉFÉDOSZSZ)
Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku apvienību federācija ir vienīgā reprezentatīvā arodbiedrība būvniecības nozarē Ungārijā. Galvenais mērķis ir pārstāvēt biedru – būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku – intereses gan uzņēmumu līmenī, gan valsts līmenī. Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku apvienību federācija vienojas par koplīgumiem, organizē apmācības un seminārus, piedalās sociālajā dialogā. Turklāt Būvniecības, meža nozares un būvmateriālu nozares darbinieku apvienību federācija veicina būvniecības nozari jaunajām paaudzēm, lai piesaistītu talantīgus jauniešus un tādējādi nodrošināt nozares nākotni.
Federācija “Būvniecība, rūpniecība un ūdensapgāde” – Podkrepa (FCIW – Podkrepa)
Federācija “Būvniecība, rūpniecība un ūdensapgāde” – Podkrepa ir neatkarīga nevalstiska arodbiedrību organizācija, kas pārstāv celtniecības darbinieku, būvniecības materiālu un izstrādājumu ražošanas darbinieku, ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbinieku, ūdensapgādes un kanalizācijas darbinieku brīvprātīgu apvienību Bulgārijas Republikā.
Federācija kopš darba uzsākšanas ir pilntiesīga un pastāvīga Darba konfederācijas “Podkrepa” dalīborganizācija. Starptautiskā līmenī Federācija ir Pasaules būvniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) un Sabiedrisko pakalpojumu Internacionāles (PSI) dalīborganizācija, kā arī Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas (EFBWW) un Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijas (EPSU) dalīborganizācija. Federācijas struktūra ietver profesionālās reģionālās arodbiedrības, arodbiedrību organizācijas un arodbiedrības. Kopumā Federācijai ir 64 arodbiedrību nodaļas, kurās kopumā ir vairāk nekā 6000 arodbiedrību biedru. Federācija ir galvenais sociālais partneris sociālā dialoga īstenošanā tādās nozarēs kā būvniecība, ceļu būvniecība un ceļu uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija. Federācija izveidoja Būvniecības kvalifikācijas centru (CCC) kā pirmo sociālo struktūru būvniecības nozarē, kuras pamatdarbība saistīta ar apmācībām, lai iegūtu un uzlabotu būvniecības darbinieku profesionālo kvalifikāciju.
Melnkalnes Brīvo arodbiedrību savienība (USSCG)
Melnkalnes Brīvo arodbiedrību savienība ir brīvprātīga, uz interesēm balstīta darbinieku organizācija, kuras pamatā ir demokrātijas principi un kura ir neatkarīga no politiskām, nacionālām un reliģiskām organizācijām.
Melnkalnes Brīvo arodbiedrību savienības misija ir veidot Melnkalni kā sociālās taisnības un sociālās labklājības valsti visiem tās pilsoņiem.
Organizācijas arodbiedrībā pamatprincipi ir: brīvprātība, solidaritāte, biedru autonomija, vienlīdzība, tolerance, uzskatu un vārda brīvība, dzimumu līdztiesība; demokrātiskas vēlēšanas un katra biedra tiesības ievēlēt un tikt ievēlētam arodbiedrības iestādēs.
Melnkalnes Brīvo arodbiedrību savienības darbības pamatprincipi ir sociālais dialogs un sociālo partneru vienlīdzība dialogā; sociālais taisnīgums; apstrīdamu jautājumu demokrātiska atrisināšana, pielietojot pieļaujamās arodbiedrību cīņas formas; streiks kā galējais līdzeklis arodbiedrības mērķu sasniegšanai, lai aizsargātu biedru tiesisko, materiālo un sociālo drošību un iegūtās tiesības; atturēties no jebkādas darbības uz citu arodbiedrību, kas ir dalīborganizācijas, rēķina; sadarbība ar citām arodbiedrībām, asociācijām un konfederācijām nacionālā un starptautiskā līmenī.
Melnkalnes Brīvo arodbiedrību savienība ir pilntiesīgs biedrs Eiropas Arodbiedrību konfederācijā un Starptautiskajā Arodbiedrību konfederācijā.
Latvijas Būvnieku asociācija (LBA)
Latvijas Būvnieku asociācija apvieno būvniecības profesionāļus veiksmīgai un ilgtspējīgai būvniecības attīstībai Latvijā un, ja iespējams, arī ārpus tās. Latvijas Būvnieku asociācijas mērķis ir koordinēt un aizsargāt savu biedru intereses būvniecības nozarē – darba tirgū, ekonomiskajos jautājumos un attiecībās starp darba devējiem un darbiniekiem, kā arī attiecībās ar klientiem.
Bulgārijas Būvniecības kamera (BCC)
Bulgārijas Būvniecības kamera ir neatkarīga un brīvprātīga profesionāla apvienība, kas aizsargā būvniecības patērētāju intereses un ir būvniecības uzņēmumu oficiālais pārstāvis Bulgārijā. Bulgārijas Būvniecības kamera veicina pārredzamu būvniecības vidi un efektīvu celtniecības procesu un ēku kvalitāti.
Ungārijas būvuzņēmēju federācija (EVOSZ)
Ungārijas būvuzņēmēju federācija pārstāv Ungārijas būvuzņēmēju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī un veicina būvniecības nozares tehnisko un profesionālo attīstību. Ungārijas būvuzņēmēju federācija atbalsta nozares specializētas izglītības un profesionālo apmācību veidošanu, pārstāv biedru intereses profesionālo un ētisko jautājumu gadījumā un veicina mazo un vidējo uzņēmumu attīstību.
Eiropas informācijas tīkls (EIN)