Informācija par projektu

Projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” mērķis ir veicināt darbinieku iesaistīšanos uzņēmumos ar informācijas, konsultāciju un līdzdalības mehānismiem, ar kuru palīdzību darbinieku pārstāvji var ietekmēt uzņēmumā pieņemtos lēmumus. Projekts plaši aptver galvenos izaicinājumus saistībā ar jauno darbinieku iesaistīšanos un līdzdalību lēmumu pieņemšanā uzņēmumos un arodbiedrībās, ar kuriem saskaras 5 partnervalstis – Latvija, Horvātija, Melnkalne, Bulgārija un Ungārija. Projekta ilgums: 2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Projekta ietvaros ir plānots veicināt jauno darbinieku aktīvu līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, organizēt informētības palielināšanas kampaņu jaunajiem darbiniekiem saistībā ar darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu, veicināt jauno arodbiedrību līderu identificēšanu un apmācības, kā arī veicināt jauno darbinieku starptautiskā sadarbības tīkla izveidi.

Projekta aktivitātes

Norises laiks

Izpilde

Projekta vadības komitejas sanāksmes organizēšana

2018.gada 1.februāris

Izpildīts

Aptaujas īstenošana jaunajiem arodbiedrību biedriem/jaunajiem darba ņēmējiem par līdzdalību un lēmumu pieņemšanu

2018.gada februāris – maijs

Izpildīts

Informatīvo materiālu izstrāde un informētības palielināšanas kampaņas īstenošana

2018.gada aprīlis-novembris,

Procesā

Starptautiskās apaļā galda sanāksmes/pieredzes apmaiņas vizītes partnervalstu pārstāvjiem

2018.gada aprīlis – novembris

Procesā

“Jaunā aktīvā darba ņēmēja rokasgrāmatas” izstrāde

2018.gada jūlijs – novembris

Procesā

Informatīvo semināru īstenošana partnervalstīs jaunajiem darba ņēmējiem/studentiem par līdzdalības jautājumiem

2018.gada aprīlis- 2019. gada janvāris

Procesā

Jauno arodbiedrību līderu starptautisko apmācību programmas izstrāde

2018.gada oktobris– 2019.gada februāris

Procesā

Jauno arodbiedrību līderu starptautisko apmācību organizēšana un īstenošana

2019.gada marts– 2019.gada maijs

Tiks uzsākta atbilstoši projekta laika grafikam

Projekta noslēguma starptautiskās konferences organizēšana

2019.gada aprīlis – jūnijs

Tiks uzsākta atbilstoši projekta laika grafikam

Paredzētie projekta rezultāti ir šādi:

  • labāka izpratne par problēmām, kas saistītas ar jauniešu līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, kā arī esošo problēmu risināšanas iespējām, pateicoties plašai pieredzes un labākās prakses apmaiņai starp projekta partnervalstīm;
  • pašreizējās situācijas uzlabošanas veicināšana saistībā ar jauno darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās, pateicoties informatīvo semināru, jauno arodbiedrību līderu apmācību un informētības uzlabošanas kampaņas ieviešanai;
  • arodbiedrību veiktspējas uzlabošanas veicināšana, piesaistot aktīvus un strādāt gribošus jaunos biedrus un vadītājus;
  • sadarbības veicināšana starp darbinieku un darba devēju organizācijām saistībā ar jauno darbinieku līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumos un arodbiedrībās;
    sabiedrības izpratnes veicināšana par darbinieku līdzdalību uzņēmumos un arodbiedrībās.