Kopsavilkums

Kā darbinieks var iesaistīties uzņēmuma darbībā un lēmumu pieņemšanā? Ir vairākas iesaistes formas, ar kuru palīdzību darba ņēmēja viedoklis var tikt uzklausīts sava vai uzņēmuma kopējā labuma veicināšanai:

Tiešā līdzdalība: darbiniekam ir iespējas iesaistīties ar ikdienas uzņēmuma darbību saistīto jautājumu lemšanā;

Netiešā vai pārstāvnieciskā līdzdalība: darbinieks veic netiešu līdzalību caur darbiniekus pārstāvošām personām vai organizācijām, kurām ir ietekme darba un pašai organizācijai saistošos jautājumos.

Valsts mērogā problēmsituāciju gadījumos darbinieks var griezties savas nozares arodbiedrībā, kura pārstāv un aizstāv savu biedru sociālās un ekonomiskās tiesības, kā arī vajadzības.

youth (9)

Lielisks piemērs, skatoties starptautiskā mērogā,ir Eiropas uzņēmumu padome (turpmāk EUP). Vienkāršiem vārdiem runājot, EUP ir veidojums, kas pārstāv darbiniekus, kuri strādā uzņēmumā, kurš darbojas vairākās dalībvalstīs. Pārrobežu uzņēmuma vadība informē un konsultē EUP pārstāvjus par uzņēmuma stāvokli, attīstību un jebkuriem svarīgajiem lēmumiem, kuri var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbiniekus. EUP izveido Eiropas Savienības mēroga uzņēmumos un Eiropas Savienības mēroga uzņēmumu grupās.

Vairāk par EUP var lasīt šeit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Darbinieku finanšu līdzdalība (turpmāk DFL) ir sistēma, kuras pamatā ir vienošanās starp darba devēju un darbinieku, ka līdz ar darba algu un citiem tiešajiem atalgojumiem un papildus tai, darbinieks saņem tādā vai citādā veidā arī daļu no peļņas vai/un citiem uzņēmuma radītajiem labumiem.

DFL primārais mērķis ir ieinteresēt darbiniekus uzņēmuma (organizācijas) darba rezultātu uzlabošanā. DFL īsteno darbavietā (uzņēmumā, organizācijā). DFL ir darbinieku līdzdalības sistēmas daļa. DFL visbiežāk tiek organizēta kā līdzdalība papildus guvuma (gaidītā rezultāta uzlabojuma) vai peļņas sadalē, kad darba devējs piešķir darbiniekam labumus papildus normālai darba algai atkarībā no uzņēmuma darba rezultātiem, un/vai dod iespēju iegūt kapitāldaļas. DFL parasti īsteno kapitālsabiedrībās, tā ir mazāk iespējama citās organizācijās (valsts un pašvaldību institūcijās).

DFL izpaužas modeļos, kuri praktiskā pielietojumā var tikt grupēti:

  • pēc modeļa lomas DFL procesā (finanšu uzkrāšanā, kapitāldaļu ipašumtiesību un to iegūšanas ziņā);
  • pēc papildus maksājuma piešķiršanas motīva (prēmijas, algas uzkrāšana, peļņdalība vai papildus maksājumi kapitāldaļās);
  • pēc darbinieku līdzdalības uzņēmumu kapitālā un vadībā (ar/ bez kapitāla daļu iegūšanas iespējām);
  • pēc kapitāldaļu iegūšanas veida (to bezmaksas piedāvājums, kā uzkrājuma aizvietotājs vai to pirkšanas iespēju piedāvājums);
  • pēc darbības laika: vidēja termiņa un ilgtermiņa

Vairāk par darbinieku finanšu līdzdalību vari lasīt šeit: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/01/ef0112en.pdf