Pamatojoties uz projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” īstenošanā iesaistīto arodbiedrību pārstāvju veikto analīzi uz diskusijām tika izstrādāta īpaša apmācību programma Jauno arodbiedrību līderu apmācību īstenošanai.

Jauno arodbiedrību līderu apmācību programmā tika iekļauti priekšmeti un temati, kuri visvairāk ir nepieciešami arodbiedrību pārstāvjiem un nākotnes līderiem ikdienas darbā:

 1. Arodbiedrības
  1. Arodbiedrības un industriālās attiecības
  2. Arodbiedrību darba tiesiskais regulējums (nacionālais un ES)
  3. Sociālais dialogs un sociālo partneru uzdevumi/lomas
  4. Kolektīvās pārrunas un koplīgumi
  5. Arodbiedrību vadības un biedru lomas un tiesības
  6. Iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā arodbiedrībās un uzņēmumos
 2. Komunikācija
  1. Profesionālā komunikācija un pārrunas
  2. Publiskā runa un prezentācijas māksla
  3. Neverbālā komunikācija
  4. Socionika
  5. Arodbiedrību pārstāvība plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos
 3. Vadība
  1. Vispārējās vadības prasmes (uzdevumu sadale, darbinieku spēcīgo un vājo pušu izpratne utt.)
  2. Mārketinga un pārdošanas pamati (arodbiedrību idejas pārdošana)
  3. Konfliktu risināšana

Ja Jūs vēlaties iepazīties ar Jauno arodbiedrību līderu apmācību programmu un saņemt to, lai īstenotu līdzīgas apmācības savas arodbiedrības vai arodorganizācijas ietvaros, rakstiet projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” vadītājai Irinai Semjonovai (irina.semjonova@lbas.lv). Jauno arodbiedrību līderu apmācību programmas materiāli ir pieejami latviešu un angļu valodā.