Međunarodna edukacija za mlade vođe sindikata održana je unutar Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ od 1. do 5. travnja 2019. u Beltezersu u Latviji.

Ukupno 25 mladih sindikalnih radnika i aktivista u dobi do 35 godina iz Latvije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore sudjelovalo je u Edukaciji mladih vođa sindikata.

Edukacija je organizirana tijekom pet radnih dana za vrijeme kojih su održane različite edukativne aktivnosti vezane uz rad sindikata, međusektorske odnose, socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje, uključenost zaposlenika u donošenje odluka u sindikatima i kompanijama, profesionalnu komunikaciju, javni govor, neverbalnu komunikaciju, zastupljenost sindikata u medijima i na društvenim mrežama, rješavanje sukoba, upravljačke vještine itd.

Edukaciju mladih vođa sindikata provodili su visokokvalificirani predavači:

  • Nataļja Preisa (Sindikati i socijalni dijalog)
  • Evija Čeprova (Socionici)
  • Edgars Kebbe (Zastupljenost sindikata u medijima i na društvenim mrežama)
  • Krista Vāvere (Komunikacija i upravljačke vještine)

Edukacija mladih vođa sindikata organizirana je primjenom, između ostalog, neformalnih, lako razumljivih metoda koje odgovaraju mladim ljudima u dobi do 35 godina – kvizova, radionica, timskih igara, rada u skupinama, studija slučaja, rasprava itd. Velik je naglasak edukacije mladih vođa sindikata stavljen na praktičan rad – sudionici su morali održati govore, sudjelovati u socijalnom dijalogu i postupku kolektivnog pregovaranja, iskušati se u ulozi predstavnika poslodavaca itd.
Sudionici Edukacije mladih vođa sindikata zadovoljni su naučenim znanjem, te su istaknuli važnost promoviranja redovitog profesionalnog razvoja predstavnika sindikata, osobito mladih sindikalista.
Mladi sindikalisti moći će upotrijebiti stečeno znanje kako bi se aktivnije uključili u djelovanje sindikata i promovirali samorazvoj, istodobno jačajući djelovanje i uspješnost sindikata.