Na temelju analiza i rasprava koje su provodili predstavnici sindikata uključeni u provedbu Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ razvijen je poseban program edukacije za provedbu edukacija mladih vođa sindikata.

Program edukacije mladih vođa sindikata uključivao je najnužnije teme za predstavnike sindikata i buduće vođe u njihovu svakodnevnom radu:

 1. Sindikati
  1. Sindikati i međusektorski odnosi
  2. Zakonodavstvo o sindikalnom radu (nacionalno i EU)
  3. Socijalni dijalog i zadaci/uloge socijalnih partnera
  4. Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
  5. Uloge i prava vodstva i članova sindikata
  6. Uključenost u donošenje odluka u sindikatima i poduzećima
 2. Komunikacija
  1. Profesionalna komunikacija i pregovaranje
  2. Javni govor i umijeće prezentacije
  3. Neverbalna komunikacija
  4. Socionici
  5. Zastupljenost sindikata u medijima i na društvenim mrežama
 3. Menadžment
  1. Opće upravljačke vještine (podjela zadataka, razumijevanje jakih i slabih strana zaposlenika itd.)
  2. Osnove marketinga i prodaje (kako prodati sindikalnu ideju)
  3. Rješavanje sukoba

Ako se želite upoznati s Programom edukacije za mlade vođe sindikata kako biste sličnu edukaciju proveli u svojem sindikatu, obratite se voditeljici Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ Irini Semjonovoj (irina.semjonova@lbas.lv). Materijali za edukaciju mladih vođa sindikata dostupni su na engleskom jeziku.