youth (7)

Šta je sindikat?

Sindikat je nezavisna nevladina organizacija i njen cilj je da zastupa i brani radna i druga socijalna i ekonomska prava i interese svojih članova. Sindikati se fokusiraju na potrebe zaposlenih, pokušavaju da postignu stalan porast svojih prihoda, zaštitu radnih prava i pružanje socijalnih garancija, čime se promoviše slobodan i sveobuhvatan razvoj jedne osobe. Sindikat edukuje članove o zakonu o radu, bezbjednosti na radu i socio-ekonomskim pitanjima, kao što i pruža članovima besplatnu pomoć u rješavanju situacija vezanih za radne odnose, bezbjednost na radu i društveno-ekonomska pitanja. Sindikat zastupa prava i interese zaposlenih u odnosima sa poslodavcem i omogućava stvaranje i korišćenje kreditnih sindikalnih kompanija, zaštitu u slučaju nezaposlenosti i drugih fondova socijalnog osiguranja. Sindikati pružaju mogućnost učestvovanja u aktivnostima sindikata, treninzima, kursevima, seminarima i drugim događajima, kao i upoznavanje sa istomišljenicima u Letoniji i inostranstvu.

Uloga sindikata

Sindikati ujedinjuju radnike iz različitih sektora kako bi branili svoja zajednička radna, ekonomska i socijalna prava, kao i sprovodili socijalni dijalog sa vladom i organizacijama poslodavaca. Oni zastupaju interese zaposlenih u institucijama državne uprave i sudovima, vrše stručni pregled nacrta zakona i drugih pravnih akata i razrađuju prijedloge za izmjene i dopune. Sindikati organizuju edukaciju svojih članova i učestvuju u međunarodnom sindikalnom pokretu.

Koristi koje imaju članovi

Nakon završetka školovanja sljedeći korak u vašem životu je ulazak u svijet rada, svijet odgovornosti i obaveza, profesionalnog razvoja, ali isto tako i ekonomske nezavisnosti kojoj svaki pojedinac teži. Sada, u svojoj novoj životnoj ulozi kao zaposleni, treba da budete svjesni da postoje određena prava koja vas sleduju po zakonu. Onaj koji posebno vodi računa o tome da se sva ova prava poštuju od strane poslodavca je niko drugi nego sindikat.
Sindikat je organizacija zasnovana na interesima zaposlenih, koja se legitimnim putem bori za bolju poziciju radnika u smislu boljih plata, boljih uslova za rad, i generalno, boljeg života.

Dakle, možete imati samo koristi od članstva u sindikatu, a sada ćemo konkretno nabrojati neke od benefita koje možete imati kao član sindikata:

  • Možete dobiti besplatnu pravnu pomoć u radnim sporovima;
  • Možete dobiti besplatnu savjetodavnu podršku;
  • Možete dobiti priliku da učestvujete u razgovorima sa poslodavcem;
  • Možete dobiti priliku da učestvujete u štrajkovima kao legitimnom načinu borbe za ispunjavanje određenih ciljeva itd.;
  • Možete dobiti priliku da učestvujete u kolektivnom pregovaranju i pregovorima sa poslodavcem o uslovima rada;
  • Možete dobiti priliku da učite i usavršavate se kroz aktivnosti sindikata;
  • Možete dobiti priliku da utičete na pitanja od značaja za bezbjednost i zdravlje na radu;
  • Možete dobiti priliku da kreirate i sprovedite različite kampanje o temama koje su relevantne za mlade ljude, rad i socijalna prava zaposlenih.

Zato, budite onaj koji će imati sve ove mogućnosti. Budite aktivno uključeni u svijet rada pored samog zaposlenja u korist svih zaposlenih i za korist VAS SAMIH. Budite član sindikata!