1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Međunarodni projekat – završna konferencija u Sofiji

Završna konferencija projekta VS/2018/0030 “Promocija uključivanja omladinskih radnika i proces donošenja odluka u sindikatima i privrednim subjektima” održala se u Sofini (Bugarska) u period 5-6. jun 2019. godine.

Završnoj konferenciji projekta prisustvovalo je više od 80 predstavnika sindikata i organizacija poslodavaca iz Bugarske, Letonije, Hrvatske, Mađarske i Crne Gore.

Učesnici konferencije su se upoznali sa implementacijom i rezultatima projekta VS/2018/0030 “Promocija uključivanja omladinskih radnika i proces donošenja odluka u sindikatima i privrednim subjektima” ističući da se aktivnosti započete u okviru projekta trebaju nastaviti i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Učesnici konferencije izrazili su veliko interesovanje za program obuke za mlade sindikalne lidere razvijen u okviru projekta i anketu za mlade članove sindikata / mlade radnike o uključenosti i donošenju odluka u okviru projekta.

Sindikalisti iz Bugarske, Letonije, Hrvatske, Mađarske i Crne Gore podijelili su svoja iskustva o udruživanju mladih radnika i učešću i odlučivanju na nivou kompanija. Praktični rad u grupama organizovan je tokom konferencije, gdje su razvijena praktična rješenja za unapređenje rada sindikata, podizanje svijesti zaposlenih i podsticanje uključivanja zaposlenih kako za svakodnevni radni proces sindikata, tako i za dalju projektnu saradnju.

Međunarodna završna konferencija projekta VS/2018/0030 “Promocija uključivanja omladinskih radnika i proces donošenja odluka u sindikatima i privrednim subjektima” omogućilaa je svojim učesnicima da steknu dragocjena znanja i prošire perspektivu sindikalnog rada sa mladim radnicima, što će pomoći na svakodnevnom nivou u poboljšanju ostvarenja sindikalnih ciljeva i jačanju sindikalnog pokreta i socijalnog dijaloga u Evropi.

Post a comment