Международното обучение за млади синдикални лидери се проведе в рамките на проекта VS/2018/0030 “Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” от 1до 5 април 2019 г. в Балтезерс (Baltezers) (Латвия).

25 млади синдикални работници и активисти на възраст до 35 години от Латвия, България, Унгария, Хърватия и Черна гора взеха участие в обучението на младите синдикални лидери.

Обучителният процес беше организиран в рамките на 5 работни дни, през които имаше различни обучителни дейности, свързани с работата на синдикатите, индустриалните отношения, социалният диалог, колективното договаряне, участието на работниците и служителите във вземането на решения на синдикатите и компаниите, професионалната комуникация, публичната реч, невербалната комуникация, представянето на синдикатите в медиите и социалните мрежи, разрешаването на конфликти, управленските умения и др.

Процесът на обучение на млади синдикални лидери беше осигурен от висококвалифицирани преподаватели:

  • Натажа Прейза (Nataļja Preisa) (Синдикатите и социалният диалог)
  • Евия Чепрова (Evija Čeprova) (Соционика)
  • Едгар Кебе (Edgars Kebbe) (Представяне на професионалните съюзи в медиите и социалните мрежи)
  • Криста Вавере (Krista Vāvere) (Умения за комуникация и управление)

Обучението на млади синдикални лидери беше организирано с помощта на международни, неформални, лесни за разбиране и подходящи за млади хора под 35 години методи за обучение – викторини, семинари, екипни игри, групова работа, казуси, дискусии и др. Голям акцент в рамките на обучението за млади синдикални лидери беше поставен върху практическите дейности – участниците трябваше да изнасят речи, да участват в процеса на социалният диалог и колективните преговори, да влязат в ролята на представители на работодателите и др.

Участниците в обучението на младите профсъюзни лидери оцениха получените знания, изтъквайки важността на насърчаването на редовното професионално развитие на представителите на профсъюзите, по-специално на младите синдикалисти.

Младите синдикалисти ще могат да използват получените знания, за да се включат по-активно в синдикалните дейности и да насърчават самоусъвършенстването си, като в същото време засилват капацитета и дейността на синдикатите.