Въз основа на анализа и дискусиите, проведени от представители на синдикатите, участващи в изпълнението на проекта VS/2018/0030 „Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” беше разработена специфична програма за обучение за провеждане на обучение на млади синдикални лидери.

Програмата за обучение на младите синдикални лидери включваше предметите и темите, които са най-необходими за представителите на профсъюзите и бъдещите лидери в ежедневната им работа:

  1. Професионални съюзи (синдикати)

1.1. Професионалните съюзи и индустриалните отношения

1.2. Законодателство относно синдикалната работа (национално и на ЕС)

1.3. Социален диалог и задачи/роли на социалните партньори

1.4. Колективно договаряне и колективни договори

1.5. Роли и права на синдикалното управление и членовете

1.6. Участие при вземането на решения в професионалните съюзи и предприятията

  1. Комуникация

2.1. Професионална комуникация и преговори

2.2. Публичната реч и изкуството на презентацията

2.3. Невербална комуникация

2.4. Соционика

2.5. Представяне на професионалните съюзи в медиите и социалните мрежи

  1. Управление

3.1. Общи управленски умения (разделение на задачите, проучване на силните и слабите страни на работниците и служителите и т.н.)

3.2. Основи за маркетинг и продажби (продажба на профсъюзна идея)

3.3. Решаване на конфликти

Ако искате да се запознаете с програмата за обучение на младите синдикални лидери и да я получите, за да проведете подобни обучения в рамките на вашия синдикат, моля, свържете се с управителя на проекта VS/2018/0030 „Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” – Ирина Семьонова (Irina Semjonova) (irina.semjonova@lbas.lv). Материалите за програмата за обучението на младите синдикални лидери е на разположение на английски език.