youth (7)

Какво представлява синдикатът?

Синдикатът е независима неправителствена организация и неговата цел е да представлява и защитава трудовите и други социални и икономически права и интереси на своите членове. Синдикатите се съсредоточват върху нуждите на работниците и служителите, опитват се да постигнат непрекъснато увеличение на техните доходи, защита на трудовите им права и предоставяне на социални гаранции, като по този начин насърчават свободното и цялостно развитие на дадено лице. Синдикатът обучава членовете по въпроси, свързани с трудовото право, безопасността на труда и социално-икономически въпроси, както и предоставя на членовете безплатна помощ при решаването на ситуации , свързани с трудовите отношения, безопасността на работното място и социално-икономически въпроси. Той представлява правата и интересите на работниците и служителите в отношенията им с работодателя, както и дава възможност за създаване и използване на дружества за кредитни съюзи, фондове за безработни и други фондове за социално осигуряване. Профсъюзите предоставят възможността за участие в синдикални дейности, обучения, курсове, семинари и други мероприятия, както и срещи със съмишленици в Латвия и в чужбина.

Ролята на синдиката

Синдикатите обединяват секторни работници, за да защитават общите им трудови, икономически и социални права, както и да осъществяват социален диалог с правителствените и работодателските организации. Те представляват интересите на работниците и служителите в държавната администрация и съдилищата, извършват експертно проучване на законопроекти и други нормативни актове и разработват предложения за промени. Синдикатите организират обучението на своите членове и участват в международното синдикално движение.

Ползи за членовете

След като завършите училище, следващата стъпка в живота ви е навлизането в света на труда, света на задълженията и отговорностите, професионалното развитие, както и на икономическата независимост, към която се стреми всеки индивид. Сега, във вашата нова роля в живота, като работещ, трябва да сте наясно, че имате определени права, гарантирани от закона. Този, който специално се грижи за това всички тези права да се спазват от работодателя, е синдиката.

Синдикатът е организация, основана на интересите на работещите, която по законни начини се бори за по-добра позиция на работниците по отношение на по-добри заплати, по-добри условия на труд, и като цяло, по-добър живот.

Така че вие можете не само да се възползвате от това, че сте член на синдиката, но нека сега конкретно да изброим някои от нещата, които можете да имате като член на синдиката:

  • Можете да получавате безплатна правна помощ при спорове на работното място;
  • Можете да получавате безплатна консултантска помощ;
  • Можете да имате възможност да участвате в дискусии с работодателя;
  • Можете да имате възможност да участвате в стачки като законен профсъюз в борбата за изпълнение на определени цели и т.н.;
  • Можете да имате възможност да участвате в колективното договаряне и преговорите с работодателя относно условията на труд;
  • Можете да имате възможност да се учите и обучавате чрез синдикална работа;
  • Можете да имате възможност да повлияете на въпроси, свързани с безопасността и здравето на работното място;
  • Можете да имате възможност да създавате и прилагате различни кампании по теми, свързани с младите хора, работата и социалните права на работещите.
  • Така че, бъдете от тези, които имат всички тези възможности. Бъдете активно ангажирани в света на работата извън вашата трудова заетост в полза на всички работници и служители и за ВАША собствена полза. Бъдете член на профсъюза!