1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Международна заключителна конференция за проекта в София

Заключителната конференция за проекта VS/2018/0030 „Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” се проведе в София (България) на 5-6 юни 2019 г.

Повече от 80 представители на синдикални и работодателски организации от България, Латвия, Хърватия, Унгария и Черна гора присъстваха на заключителната конференция на проекта.

Участниците в конференцията бяха запознати с процеса на изпълнение и резултатите от проекта VS/2018/0030 ” Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” и го оцениха, като посочиха, че започнатите в рамките на проекта дейности трябва да продължат както на национално, така и на международно ниво. Участниците в конференцията изразиха голям интерес към програмата за обучение на млади синдикални лидери, разработена в рамките на проекта и към анкетата за младите синдикални членове/младите работници относно участието им и вземането на решения, реализирани в рамките на проекта.

Синдикалистите от България, Латвия, Хърватия, Унгария и Черна гора споделиха своя опит относно обединяването на младите работници и участието им и вземането на решения на ниво предприятие. По време на конференцията бе организирана практическа работа по групи, където бяха разработени практически решения за подобряване на работата на синдикатите, повишаване на информираността на работниците и служителите, както и насърчаване на участието на работниците и служителите както в ежедневния работен процес на профсъюзите, така и в проекти за по-нататъшно сътрудничество.

Международната заключителна конференция на проекта VS/2018/0030 “Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” даде възможност на участниците да придобият ценни знания и разширят перспективата на профсъюзната работа с младите работници, което ще помогне за ежедневно подобряване на постигането на синдикалните цели и укрепване на синдикалното движение и социалният диалог в Европа.

Post a comment