Информация за проекта

Проектът VS/2018/0030 „Насърчаване на младите работници за участие и вземането на решения в синдикатите и предприятията”има за цел да насърчи участието на работниците и служителите в предприятията посредством механизми за информиране, консултиране и участие, чрез които представителите на работниците и служителите могат да упражнят влияние върху решенията, които трябва да бъдат вземани в рамките на компанията. Проектът представлява цялостно разглеждане на основните предизвикателства, свързани с участието на младите работници във включването им и участието в процеса на вземане на решения в предприятията и профсъюзите в 5 страни-партньори – Латвия, Хърватия, Черна гора, България и Унгария.

Основната цел на проекта е да гарантира насърчаването на активното участие на младите работници и служители в процеса на вземане на решения в профсъюзи и синдикати, организирането на кампания за повишаване на информираността на младите работници и служители, свързана с участието им при вземането на решения, насърчаване на идентифицирането и обучението на млади синдикални лидери, както и насърчаване на изграждането на мрежа от млади работници и служители за международно сътрудничество.

Дейности по проекта

Срок за изпълнение

Състояние

Организиране на заседание на Комитета за управление на проекти

1 февруари 2018 г.

Изпълнено

Попълване на анкета за младите членове на синдикатите/младите работници във връзка с участието и вземането на решения

1 февруари 2018 г. – 31 май 2018 г.

Изпълнено

Разработване на информационни материали и реализиране на кампания за повишаване на осведомеността

1 април 2018 г. – 16 ноември 2018 г.

В ход

Международни срещи на кръгла маса/посещения за обмяна на опит за представителите на партньорските държави

1 април 2018 г. – 30 ноември 2018 г.

В ход

Разработване на “Ръководство за млад активен работник”

1 април 2018 г. – 16 ноември 2018 г.

В ход

Провеждане на информационни семинари за младите работници/студенти по въпросите на участието на страните – партньори

1 април 2018 г. – 31 януари 2019 г.

В ход

Разработване на международни обучителни програми за млади профсъюзни лидери

1 октомври 2018 г. – 28 февруари 2019 г.

В ход

Организиране и провеждане на международно обучение за млади профсъюзни лидери в Латвия

1 март 2019 г. – 31 май 2019 г.

Ще бъде въведено в съответствие с Плана на проекта

Организиране на международна конференция за закриване на проекти

1 април 2019 г. – 30 юни 2019 г.

Ще бъде въведено в съответствие с Плана на проекта

Очакваните резултати от проекта са:

  • по-добро разбиране на проблемите, свързани с участието на младите работници и вземането на решения в предприятията и синдикатите и начините за решаване на съществуващите проблеми, дължащи се на широкия обмен на опит и най-добри практики по време на проекта между страните-партньори;
  • популяризиране на подобряването на текущото положение, свързано с участието на младите работници при вземането на решения в предприятията и синдикатите, дължащо се на реализирането на информационни семинари, кампания за обучение на млади лидери-синдикалисти и кампания за повишаване на осведомеността;
  • насърчаване на подобряването на капацитета на профсъюзите чрез привличането на активни, готови да работят млади членове и мениджъри;
  • насърчаване на сътрудничеството между служителите и организациите на работодателите във връзка с участието на младите работници и вземането на решения в предприятията и профсъюзите;
  • популяризиране на обществената осведоменост относно участието на работниците в предприятията и профсъюзите.