Организации на партньорите по проекта

Проекта VS/2018/0030 “Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” се изпълнява от следните организации:

Конфедерация на свободните профсъюзи на Латвия (LBAS)
Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия е най-голямата неправителствена организация в Латвия, която обединява 21 – членна организация и защитава интересите на членовете и служителите на професионалния синдикат на секторно и междуотраслово ниво. Целта на дейностите на Латвийската конфедерация на свободните профсъюзи е да защитава интересите на членовете на синдикатите. Основният принцип на действие е солидарността – съвместни координирани дейности на филиалите. Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия представлява интересите на членовете и защитава правата им в социалната и икономическата област. Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия работи в Националния съвет за тристранно сътрудничество заедно с правителството и Конфедерацията на работодателите в Латвия. Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия спазва принципите на социалния диалог в сътрудничество със социалните партньори. Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия участва в изготвянето на програми за икономическо и социално развитие, при оценката на законопроекти, в работните групи за подобряване на условията на труд, заплатите, тарифните политики, задължителното социално осигуряване и социални гаранции, здравеопазването, както и наемането на работа, професионалното образование и обучението през целия живот.
Латвийският синдикат за строителния сектор (LBNA)
Латвийският синдикат в строителния сектор е член на организацията на Конфедерацията на свободните профсъюзи на Латвия (LBAS), Европейската федерация на строителите и работещите в дървопреработвателната промишленост (EFBWW), както и работещите в Международната строителна и дървообработваща индустрия (BWI). Латвийският синдикат в строителния сектор обединява работници и служители, участващи в целия строителен процес, като се започне от подготовката на строителния план, инженерното проучване, разработването на строителния проект, строителните работи и производство, подобряването, експлоатацията, реставрацията и демонтажът на строителни продукти, както и други, които доброволно са избрали това, включително студенти.Латвийският синдикат в строителния сектор:

  • обединява работници за солидарни действия;
  • сключва колективни договори с работодатели и общ договор с асоциацията на работодателите;
  • организира обучения за членове;
  • решава колективни трудови спорове, взема решения за организирането на стачки, улични демонстрации;
  • защитава правата и интересите на членовете в трудовите отношения с работодателите;
  • предоставя безплатна правна помощ за работниците.
Синдикат на лесовъдите на Латвия (LMNA)
Синдикатът на лесовъдите на Латвия е независима демократична организация, която представлява и защитава трудовите и други социални и икономически интереси на своите членове – работници и служители. Синдикатът на лесовъдите на Латвия обединява работници и служители, работещи в лесовъдството, дърводобива, дървообработването и индустриите, свързани с производството на хартия и целулоза.
Синдикатът на лесовъдите на Латвия е социален партньор и неговите дейности се фокусират върху устойчивото развитие и рентабилността на лесовъдния сектор, отчитайки екологичните и социалните условия, балансиране на интересите на работодателите и работниците и служителите в развитието на трудовите взаимоотношения и насърчаване на създаването на възможно най-високата добавена стойност на всеки етап от производството.
Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриален съюз (SMH-IS)
Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриален съюз под това име съществува от 11 април 1996 г. Началото на основаването на синдиката започва през 18-19 век, когато се развиват различни работнически асоциации за защита на интересите на членовете на тези асоциации. С развитието на тези професионални асоциации се реализира идеята за сдружаване и свързаните с това резултати в защита на трудовите права.
Днес Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриалният съюз е член на Алианса на независимите синдикати на Хърватия и има около 12000 члена. Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриалният съюз е представен в 154 компании. Има 75 подписани колективни трудови договора. Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриалният съюз е член на Индустриалния глобален съюз. Хърватският профсъюз на металурзите – Индустриалният съюз има право, основано на Конституцията и на Закона на Република Хърватия, в интерес на осъществяването на трудовите права за организиране на различни форми на индустриални действия, включително стачки.
Унгарска федерация на синдикатите на работещите в сферата на строителството, дървообработването и строителните материали (EFEDOSZSZ)
Федерацията на синдикатите на работещите в сферата на строителството, дървообработването и строителните материали е единственият представителен синдикат в Унгария в строителната индустрия. Основната цел е да се представят интересите на членовете – работещите в сектора на строителството, дървообработването и строителните материали както на фирмено, така и на национално ниво. Федерацията на синдикатите на работещите в сферата на строителството, дървообработването и строителните материали договаря колективни трудови договори, организира обучения и семинари, участва в социалния диалог. Освен това Федерацията на синдикатите на работещите в сферата на строителството, дървообработването и строителните материали рекламира строителния сектор за по-младите поколения, за да привлича талантливи млади хора, като по този начин осигурява бъдещето на индустрията.
Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” – ПОДКРЕПА (ФСИВ – Подкрепа)
Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” – ПОДКРЕПА е независима неправителствена профсъюзна организация, представляваща доброволен съюз на строителни работници, работници, заети в сферата на проектирането, производството на строителни материали и продукти, пътното строителство и поддръжката на пътища, водоснабдяване и канализация в Република България.
Федерацията е пълноправен и редовен член на Конфедерацията на труда “Подкрепа” от самото начало. В международен план Федерацията е член на Международната федерация на работещите в строителството и дървообработването (BWI) и в Международните обществени услуги (PSI), както и в Европейската федерация на строителните и дърводелските работници (EFBWW) и Европейската федерация на сдруженията за обществени услуги (EPSU). Структурата на федерацията включва професионални регионални синдикати, синдикални организации и профсъюзи. Като цяло федерацията има 64 профсъюзни секции с общо над 6000 членове на синдикатите. Федерацията е основният социален партньор на социалния диалог в областта на икономическите дейности, строителството, пътното строителство и поддръжката на пътища, водоснабдяването и канализацията, осъществявани на тристранно национално отраслово ниво. Федерацията създаде и изгради Център за строителна квалификация (ЦСК), като първата социална структура в строителната индустрия с основна дейност обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на строителните работници.
Съюз на свободните профсъюзи на Черна гора (USSCG)
Съюзът на свободните профсъюзи на Черна гора е доброволна, базирана на интереси организация на работниците и служителите, основана на демократични принципи и независима от политически, национални и религиозни организации.
Мисията на Съюза на Свободните синдикати на Черна гора е да изгради Черна гора като страна на социалната справедливост и социалното благоденствие за всички свои граждани.
Основните принципи на организацията в Съюза са: доброволчеството, солидарността, автономията на членовете, равенството, толерантността, свободата на мнение и изразяване, равенството между половете; демократичните избори и правото на всеки член да избира и да бъде избиран в органите на Съюза.
Основните принципи на действията на Съюза са: социалният диалог и равенството на социалните партньори в диалога; социалната справедливост; демократичното решаване на спорни въпроси с прилагането на допустими форми на синдикална битка; стачката като крайна цел за постигане на целите на Съюза, за защита на правната, материалната и социалната сигурност на членовете на Съюза и за запазването на придобитите права; въздържането от всякакви дейности за сметка на други профсъюзи, които са членове на Съюза; сътрудничеството с други профсъюзи, асоциации и конфедерации на национално и международно ниво.
Съюзът на синдикатите на Черна гора е пълноправен член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на профсъюзите.
Латвийска асоциация на строителите (LBA)
Латвийската асоциация на строителите обединява строителните професионалисти за успешното и устойчиво развитие на строителството в Латвия и по възможност, извън нея. Целта на Асоциацията на строителите в Латвия е да координира и защитава интересите на своите членове в строителната индустрия – на пазара на труда, икономическите въпроси и отношения между работодателите и работниците и служителите, както и в отношенията с клиентите.
Българска строителна камера (БСК)
Българската строителна камера е независима и доброволна професионална асоциация, която защитава интересите на строителните потребители и е официален представител на строителните фирми в България. Българската строителна камера допринася за прозрачната строителна среда и стимулира ефективния процес на строителството и качеството на сградите.
Унгарска федерация на строителните предприемачи (EVOSZ)
Унгарската федерация на строителните предприемачи представлява интересите на унгарските строителни предприемачи на национално и международно ниво и насърчава техническото и професионалното развитие на строителната индустрия. Унгарската федерация на строителните предприемачи подкрепя изграждането на специализирано образование и професионални обучения, представлява интересите на членовете по професионални и етични въпроси и подпомага развитието на малки и средни предприятия.
Европейска информационна мрежа (EIN)