Резюме

Как може един работещ да участва в дейностите и вземането на решения на компанията? Съществуват няколко форми на участие, чрез които може да се чуе мнението на работника за популяризиране на неговото/нейното или на компанията общо преимущество:

Пряко участие: работник или служител има възможност да участва във вземането на решения по въпроси, свързани с ежедневните дейности на компанията;

Непряко или представително участие: работника или служителя се ангажира с непряко представителство чрез лица или организации, представляващи работещи, които имат влияние върху свързаните с работата въпроси.

На национално ниво, в случай на проблемни ситуации, работникът или служителят може да се свърже със синдикат от собствения си отрасъл, който представлява и защитава социалните и икономическите права и нужди на членовете.

youth (9)

Отличен пример за международно ниво е Европейският работнически съвет. Обяснено с прости думи, Европейският работнически съвет е организация, представляваща служители, работещи в компания, оперираща в няколко държави-членки. Трансграничното управление на компанията информира и консултира представители на Европейския работнически съвет относно положението в компанията, нейното развитие и всички важни решения, които могат да имат значително въздействие върху работещите в компанията. Европейските работнически съвети са създадени в компании от целия Европейски съюз и групи от предприятия в целия Европейски съюз.

Повече информация за Европейския работнически съвет намерете тук: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Финансовото участие на работниците и служителите е система, основана на споразумение между работодателя и работещия, където заедно със заплатата и други преки ползи, работникът и служителят получава по един или друг начин също част от печалбата и /или други ползи от компанията.

Основната цел на финансовото участие на работещите е да се повиши интереса на работниците и служителите към подобряването на представянето на компанията (организацията). Финансовото участие на работниците и служителите се осъществява на работното място (във фирмата/организацията). Финансовото участие на работниците и служителите е част от системата за участие на работещите. Финансовото участие на работниците и служителите най-често се организира като участие в разпределянето на допълнителната печалба (подобрение на очаквания резултат) или бонус, когато работодателя дава на работещия възнаграждение над нормалната заплата в зависимост от резултатите от работата на компанията и / или дава възможност за придобиване на акции. Финансовото участие на работниците и служителите обикновено се прилага в капиталови дружества, по-малко вероятно е да се прилага в други организации (държавни и общински институции).

Финансовото участие на работниците и служителите има различни модели, които могат да бъдат групирани в практически приложения:

  • в зависимост от ролята на модела в процеса на финансовото участие на работещите (по отношение на финансовото натрупване, собствеността и придобиването на акции);
  • в зависимост от мотива за предоставяне на допълнително плащане (бонуси, натрупване на заплати, участие в печалбата или допълнителни плащания в акции);
  • при участие на работниците и служителите в капитала и управлението на компаниите (с / без придобиване на капиталови акции);
  • в зависимост от начина на придобиване на акциите (тяхното предлагане е безплатно, като заместител на капитала на дружеството или като предложение за покупка);
  • в зависимост от продължителността: в средносрочен и дългосрочен план.

Повече информация за финансовото участие на работниците и служителите намерете тук: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/01/ef0112en.pdf