Законодателство

Законодателството на ЕС относно участието и защитата на работниците и служителите включва:

  • Директива 2002/14/на Европейската комисия създава обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност – Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно представителството на работниците и служителите: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj;
  • Директива 2009/38/на ЕК за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултиране на работниците и служителите в предприятия на общностно развитие и група предприятия с общностно измерение: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj;
  • Директива 2001/86/на ЕК за допълване на Устава на Европейската компания по отношение на участието на работниците и служителите и Директива 2003/72/ на ЕК за допълване на Европейското корпоративно дружество по отношение на участието на работниците и служителите: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj и https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/72/oj;
  • Директива 98/59/на ЕК за сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с колективните уволнения: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/59/oj;
  • Директива 2001/23/на ЕК за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно запазването на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, фирми или части от предприятия или фирми: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/23/oj;
  • Директива 2000/78/на ЕК за създаване на обща рамка за равно третиране в областта на наемането на работа и професията: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj.
youth (8)

Латвийското законодателство относно участието и защитата на работниците и служителите включва:

  • Трудово законодателство: https://likumi.lv/doc.php?id=26019 ;
  • Закон за синдикатите: https://likumi.lv/doc.php?id=265207 ;
  • Закон за информиране и консултиране на служителите на корпорации на ниво Европейски съюз и групи на търговските дружества на ниво Европейски съюз: https://likumi.lv/doc.php?id=230721;
  • Регламент на кабинета на министрите No 427, приет на 17 септември 2002 г., “Процедури за избор и работа на доверителни фондове”: https://likumi.lv/doc.php?id=66827.

Българското законодателство относно участието и защитата на работниците и служителите включва:

Хърватското законодателство относно участието и защитата на работниците и служителите включва:

Законодателството на Черна гора относно участието и защитата на работниците и служителите включва: