Финансова програма „ Информация, консултации и участие на представители на предприятия”

“Информация, консултации и участие на представители на предприятия” е покана за представяне на предложения, управлявана от Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.

Целта на “Информация, консултации и участие на представители на предприятия” е покана за представяне на предложения да се финансират операции, насочени към развитие на ангажираността на работниците и служителите в предприятията – което означава чрез всеки механизъм, включително информация, консултации и участие, чрез които представителите на работниците и служителите могат да осъществяват и влияят върху решенията, които трябва да се вземат в рамките на дружеството – по-специално чрез повишаване на осведомеността и допринасяне за прилагането на законодателството и политиките на ЕС в тази област.

По отношение на проектите за транснационално сътрудничество, приоритетните цели на поканата за представяне на предложения за “Информация, консултации и участие на представители на предприятия” са следните:

youth (7)
  • да насърчават действия, предназначени да подготвят създаването на транснационални органи за информиране, консултиране и участие и механизми, произтичащи от прилагането на правото на ЕС относно участието на работниците и служителите;
  • да насърчават обмена на информация и добри практики, насочени към създаване на благоприятни условия за изграждане на национални органи за информиране, консултиране и участие и механизми, произтичащи от прилагането на правото на ЕС относно участието на работниците и служителите;
  • да насърчават действия, целящи да запознаят социалните партньори и действащите лица на ниво предприятие със съдържанието на правото на ЕС относно участието на транснационални служители и да им дадат възможност да упражняват своите права и задължения в това отношение;
  • да насърчават транснационални дейности, включващи представители на новите държави-членки и на страните – кандидатки в областта на ангажираността на работниците и служителите;
  • да насърчават дейности, насочени към запознаване на представените на фирмено равнище участници с транснационални фирмени споразумения и да засилват тяхното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • да насърчават иновативни действия, свързани с управлението на участието на работниците и служителите.

Допълнителна информация е налична тук: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en