Проектът VS/2018/0030 „Насърчаване на младите работници за участие и вземането на решения в синдикатите и предприятията”има за цел да насърчи участието на работниците и служителите в предприятията посредством механизми за информиране, консултиране и участие, чрез които представителите на работниците и служителите могат да упражнят влияние върху решенията, които трябва да бъдат вземани в рамките на компанията. Проектът представлява цялостно разглеждане на основните предизвикателства, свързани с участието на младите работници във включването им и участието в процеса на вземане на решения в предприятията и профсъюзите в 5 страни-партньори – Латвия, Хърватия, Черна гора, България и Унгария.

Новини

Събития